Dream

每次看到我身边的石头
有生命的花 有情感的动物
或有思想的朋友时
我都知道它存在着 特点和才能
为了这我就爱它
每当我发现需要做的事
如果我去做 就实现

                                                                 ——卢安克

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注